Vi på GolvMasen arbetar aktivt för en hälsosam arbetsmiljö och arbetsplats.

Vi fokuserar framförallt på att minimera de skadliga dammhalterna på alla våra arbeten.

kvartsdamm

Risker med kvarts-stendamm

Kvarts är ett kristallint mineral som ingår i våra vanligaste bergarter granit och gnejs. Störst risk för kvartsdamm blir framförallt när man slipar, borrar och bilar i betong.

  • De allra minsta partiklarna i kvartsdammet kan tränga ända ner i lungblåsorna med inandningsluften.
  • Det ger inflammation och ärrbildning i lungvävnaden, vilket kan ge upphov till KOL och silikos (stendammslunga) och även cancer.
trädamm

Risker med trädamm

Allt trä innehåller bland annat terpener som kan skada det centrala nervsystemet och orsaka allergiska reaktioner.

Lövträ är i regel farligare än barrträ, då det innehåller mer hartser. Framför allt är exotiska, utländska träslag skadligt, men även svenska träslag som bok och ek kan ge besvär.

  • irriterade slemhinnor i ögon, näsa och luftvägar,
  • risk för kronisk bronkit (långvarig hosta med slembildning i luftvägarna).
  • Allergiska reaktioner eller utveckling av allergi
  • ökad risk för cancer om mycket trädamm andats in under lång tid (framförallt exotiska träslag)

VÅR ARBETSPLATS – ERT HEM!

Det är inte bara vi som arbetar på en byggarbetsplats som utsätts för det hälsofarliga dammet utan det är alla som vistas i denna miljö. Framförallt barn, gravida och äldre människor är en riskgrupp som tar extra stor skada av att exponeras för byggdamm.

Därför tycker vi på GolvMasen att det är extra viktigt att hålla halterna så låga som möjligt.

Detta uppnår vi genom att:

  • Koppla dammsugare utrustade med effektiva stoftavskiljare och hepa-filter till samtliga maskiner som sågar, slipar eller borrar
  • Använda effektiva luftrenare vid rivningsarbeten
  • Vid behov även avskärma arbetsytan för att förhindra spridning av damm till andra rum
Meny